Toạ đàm " Cộng đồng người VN ở nước ngoài tại TP.HCM - chào xuân 2023"

Loại màn hình 

p3 M1

Kích thước 

22m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

7/1/2023