Show sự kiện NASA DAY ngày 5/6/2023 tại Hậu Giang

Show sự kiện NASA DAY ngày 5/6/2023 tại Hậu Giang

Loại màn hình

p4o1

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

5/6/2023


Sự kiện đường sách 01/06 - 07/06/2023

Sự kiện đường sách 01/06 - 07/06/2023

Loại màn hình

cabinet P3OD

Kích thước

4.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

01-07/06/2023


Sự Kiện Ngày 03/06/2023

Sự Kiện Ngày 03/06/2023

Loại màn hình

p4 OD1

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

03/06/2023


Sự kiện tại Quảng trường Daimond

Sự kiện tại Quảng trường Daimond

Loại màn hình

P3 outdoor 

Kích thước

24m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

27/05/2023


Sự kiện " Kết nối đối tác 101 eyewear" tại Phạm Văn Đồng

Sự kiện " Kết nối đối tác 101 eyewear" tại Phạm Văn Đồng

Loại màn hình

 P3 indoor 

Kích thước

36m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

30/05/2023


Sự kiện 35 ngày truyền thống Công ty CP Bình Phú

Sự kiện 35 ngày truyền thống Công ty CP Bình Phú

Loại màn hình 

 p3m1

Kích thước

17.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

03/06/2023


Sự kiện Lễ Tổng Kết tại Trường Mầm Non 30-4

Sự kiện Lễ Tổng Kết tại Trường Mầm Non 30-4

Loại màn hình

 p3 OD

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

26/05/2023


Sự kiện Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 10

Sự kiện Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 10

Loại màn hình

 cabinet P3OD

Kích thước

36m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

19/05/2023


Sự kiện Tổng kết khen thưởng tại Mầm Non Vườn Hồng

Sự kiện Tổng kết khen thưởng tại Mầm Non Vườn Hồng

Loại màn hình

P3 OD

Kích thước

6m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

25/05/2023


Sự kiện Mapping tại The Grand Ho Tram Strip

Sự kiện Mapping tại The Grand Ho Tram Strip

Loại thiết bị

01 máy chiếu Christie 22k.

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

27/05/2023