Sự kiện CÔNG TY TNHH PUDONG PRIME INTERNATIONAL 

Loại màn hinh 

P2.9

Kích thước 

6m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

6/1/2023