Sự kiện truyền hình "Dân hỏi chính quyền trả lời"  ( HTV)

Loại màn hình

p3 M1

Kích thước 

22m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

8/1/2023