Sự kiện YEP TAIKISHA ngày 5/1/2023

Loại màn hình 

P2.9

Kích thước 

10m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có 

Thời gian 

5/1/2023