Sự kiện ngày 1,2/01/2023

Loại màn hình

P3M1

Kích thước 

10m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

1,2/1/2023