Sự kiện Year End Party của VIETLUXTOUR

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

22.75m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

17/01/2024