Sự kiện của Công ty Adtechnology & SNST Việt Nam

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

24m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

19/01/2024