Lễ công bố "Thương hiệu mạnh Quốc gia - Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi"

Loại màn hình

cabinet P3M1

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

14/01/2024