Sự kiện "Winning in a Growing City"

Loại màn hình

P3 outdoor 2

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

05/12/2023