Sự kiện "Bán hàng với chính sách 1-0-2" của AKARI CITY

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

10m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

10/12/2023