Sự kiện Lễ Tổng Kết

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

24m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

02/12/2023