Sự Kiện tại Sân bóng đá Khánh Hội

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

21m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

26,27/02/2024