Sự kiện tại SVĐ thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

61m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

18/02/2024