Sự kiện Google

Loại màn hình

P3OD2 

Kích thước

 

7M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

20/02/2024