Sự kiện tại Công viên mới Rạch Khai Luông Thành phố Cần Thơ

Loại màn hình

P3OD1, P4OD1, P4OD2, P3OD2

Kích thước

65.5m, 85m, 45m, 12m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

28,29/12/2023