Sự kiện Super Junior - L.S.S

Loại màn hình

P3OD2 

Kích thước

 

48M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

23/03/2024