Sự kiện ngày 19/03/2024

Loại màn hình

P3OD2 

Kích thước

 

9M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

19/03/2024