Sự kiện ngày 27/03/2024

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

 

15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

27/03/2024