Sự kiện ngày 31/12/2022 [ Medusa ]

Loại màn hình

p3OD

Kích thước 

21m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

31/12/2022