Sự Kiện Ngày 29/05/2024

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

29/05/2024