Sự kiện ngày 31/05 Tại Nhà Hát Thành Phố

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

24M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

31/05/2024