Sự kiện ngày 26/05/2024 tại Chung cư Garden Plaza

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

6M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

26/05/2024