Sự Kiện Ngày 28/03/2024 Trường THCS & THPT Nhân Văn

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

10M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

28/03/2024