Sự kiện ngày 25/05/2024 tại Saigon South Marina Club

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

18M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

25/05/2024