Sự Kiện Ngày 24/04/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

24M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

24/04/2024