Sự Kiện Ngày 20/04/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

24,5M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

20/04/2024