Show Sự kiện ngày 25/04/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

20M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

25/04/2024