Sự kiện ĐẤT XANH MIỀN ĐÔNG

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

40M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

21/04/2024