Sự Kiện Ngày 19/06/2024

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

7M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

19/06/2024