Ngày Hội Không Tiền Mặt Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

78M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

14,15,16/06/2024