Sự kiện Công ty TNHH MD DERMATICS VIETNAM ngày 22/06/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

22M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

22/06/2024