LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC NHTP

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

32M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

22/06/2024