Show lễ ký kết dự án của CTY BDS EximRS và CTy An Phú Gia Holding tại GemCenter

Loại màn hình

P3O2 

Kích thước

 

12M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

18/03/2024