Sự kiện ngày 09/05/2024 - Khách sạn ParkHyatt

Loại màn hình

P3 outdoor2

Kích thước

 

10M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

09/05/2024