Show sự kiện ngày 09/05/2024, tại ParkHyatt

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

45M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

09/05/2024