Show CÔNG TY TNHH AHT PRODUCTION NGÀY 14/05/2024

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

18M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

14/05/2024