Sự kiện ngày 07/04/2024 tại Khách sạn Caravelle Sài Gòn

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

 

12,5M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

7/4/2024