Sự kiện ngày 06/04/2024

Loại màn hình

P3O

Kích thước

 

10M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

06/04/2024