Sự kiện HIFF

Loại màn hình

P4OD2

Kích thước

 

66M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

6/4 - 13/4/2024