Sự kiện Ngày 06/03/2024

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

06/03/2024