Sự kiện ngày 04/06/2024

Loại màn hình

P2.5

Kích thước

 

3,69M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

4/06/2024