Sự Kiện Ngày 31/05/2024

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

 

12,5M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

31/05/2024