Sự kiện Liên Hoan Tiếng Hát Truyền Thống Quận 1

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

 

15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

4,5,6,7/06/2024