Chương trình Vườn Âm Nhạc

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

 

15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

02/06/2024