Hội nghị Sacombank ngày 01/12/2023

Loại màn hình

P3 outdoor 2

Kích thước

31.50

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

01/12/2023