Sự kiện Lễ Hội Ẩm Thực Chay tại Công viên Gia Định

Loại màn hình

P3o2

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

12-14/01/2024