Sự kiện tại KCN Phú Trung " Hội Nghị Tổng Kết"

Loại màn hình

p3O2

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

07/01/2024