Hội nghị tổng kết năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Đầu tư xây dựng RICONS

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

38m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

11/01/2024