Sự kiện Kỷ niệm 30 năm thành lập Đất Việt VAC

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

6M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

19/04/2024